Λαϊκή αγορά, πλατεία Λογκανίκου, «Οικία της Ευρώπης» κ.ά. στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

08/04/2019

Τριάντα τρία θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου και ώρα 19:30, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων).

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1ο Περί μετακίνησης - λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σπάρτης και σε άλλες περιοχές της πόλης της Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

2ο Περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Σπάρτης
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

3ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου: «Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

4ο Έγκριση της αριθ.17/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Πολιτισμού, και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
Εισηγήτρια: κ. Γεωργία Γαλανοπούλου

5ο Παραλαβή του Β’ Παραδοτέου του έργου: «Προσδιορισμός Δυναμικού Βιομάζας και σκοπιμότητα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας/βιοαερίου Δήμου Σπάρτης» στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Κ.Α.Π.Ε
Εισηγητής:  κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

6ο Έγκριση μελέτης και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ», έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου ανάθεσης του έργου
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

7ο Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

8ο Γνωμοδότηση για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας.
Εισηγητής: κ. Σταύρος Αργυρόπουλος

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ .Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων- μηχανημάτων, υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού και επιτροπή παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

11ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά την επισκευή του ΚΗΗ 4328 οχήματος και του ΜΕ 39792 μηχανήματος  του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

12ο Εξειδίκευση πιστώσεων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων που αφορά την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

13ο Διόρθωση της αριθ.10/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων -  μηχανημάτων του Δήμου»
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Σκρουμπέλος

14ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης Υπηρεσίας και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6262.008 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

15ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση πίστωσης ποσού 1066,40 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6662.001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση αντλιοστασίων και δικτύων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Εξειδίκευση πίστωσης - Έγκριση δαπάνης Εργασίας και διάθεση πίστωσης ποσού 806,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α: 25-6262.008 με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

17ο Εξειδίκευση πιστώσεων δαπανών τουριστικής προβολής: προμήθεια αναμνηστικών δώρων (Κ.Α. 00-6433.001), διαφημιστική καταχώρηση του Δήμου Σπάρτης (α)στην ιστοσελίδα www.reader.gr, (β)στην ιστοσελίδα www.travelstyle.gr, (γ)στην έκδοση Περιηγητής της Λακωνίας, (δ)στην έκδοση Lakonia Magazine (Κ.Α. 00-6431.004) και προμήθεια τουριστικού χάρτη (Κ.Α. 10-6611.003)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών (μεταφορά φιλαρμονικής και μαθητών)
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

19ο Περί εκτέλεσης της υπηρεσίας “Κλαδέματα, εκτίμηση και άρση επικινδυνότητας δέντρων έτους 2019”
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

20ο Έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

21ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

22ο Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ 2018»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

23ο Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

24ο Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

25ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την δαπάνη καυσίμων κίνησης και δαπάνη συντήρησης οχήματος  που εξυπηρετεί την πράξη με τίτλο «Συγκρότηση και λειτουργία  Κέντρου Κοινότητας  και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας»
Εισηγητής: κ .Δημήτριος Αποστολάκος

26ο Ανάκληση της αριθ.55/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου - Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί  προσαρμογής του σχεδίου του  Προϋπολογισμού του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης 2019 σύμφωνα με την  Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
Εισηγητής: κ. Σάββας Βελισσάρης

27ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

28ο Περί υποβολής αιτήματος για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στο Δήμο Σπάρτης με το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (δημόσια πρόσκληση 8/2018 ΟΑΕΔ)
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

29ο Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη του χώρου που αποδίδεται ως «Οικία της Ευρώπης» στη Σπάρτη
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

30ο Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας ΕΥΟΙΚΟΣ Α.Ε σχετικά με αποκατάσταση και πλακόστρωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ Μυστρά
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

31ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2019
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος

32ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σπάρτη»,  αναδόχου Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΠΕΡΓΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος

33ο Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών «Καθαρισμός δημοτικών οδών, κοιμητηρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων»
Εισηγητής: κ. Δημήτριος Αποστολάκος