Η Δ.Α.Ο.Κ. Λακωνίας εκπέμπει SOS για πλαστό φυτοφάρμακο!

28/05/2020

Ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση στην αγορά πλαστού (μη εγκεκριμένου) προϊόντος με την επωνυμία «ENVOKE 75 WG», εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας.

Η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το υπ’αριθ.4797/129664-20/05/2020 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ), έγινε καταγγελία από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) προς το Υπ.Α.Α.Τ., για διάθεση στην αγορά μη εγκεκριμένου (πλαστού) φυτοπροστατευτικού προϊόντος (φπ).

Συγκεκριμένα, προσκομίσθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο φωτογραφία σκευάσματος που φέρει την εμπορική ονομασία “ENVOKE 75 WG” με πλαστή Ελληνική ετικέτα. Το προϊόν δεν έχει λάβει κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά, παρόλα αυτά στην ετικέτα του εικονιζόμενου σκευάσματος αναφέρεται ότι έχει δήθεν «Ημερομηνία Ισχύος Άδειας: 27/08/2019-25/08/2021»,το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το εικονιζόμενο σκεύασμα είναι μη εγκεκριμένο, αγνώστου σύστασης.

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), όπως ισχύει, όποιος εισάγει, παρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται, κατέχει, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη χώρα φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσης στην αγορά του έχει ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.

Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά προϊόντα δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο κράτος-μέλος αποστολής. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4036/2012, για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επιπλέον ποινικές κυρώσεις.

Παρακάτω παρατίθεται φωτογραφία του μη εγκεκριμένου σκευάσματος για την ευκολότερη αναγνώρισή του από τους ενδιαφερόμενους.

Ακριβές Αντίγραφο                                   Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Μιχάλης Θεοφιλάκος                                 Γ. Κατσιμαλής